ELDucation

Oxfam-Wereldwinkels

Oxfam-Wereldwinkels zet sterk in op het informeren van jongeren over eerlijke handel. ELDucation maakte enkele lespakketten en een educatief spel zodat leerlingen deze thematiek op een heldere en krachtige manier leren kennen. Wij houden van coöperatieve werkvormen. Oxfam-Wereldwinkels ondersteunt lokale coöperaties in het Zuiden. En dat klikt dus goed, want beide methoden werken aan versterking van onderuit en iedereen gelijkwaardig laten deelnemen aan de (kennis)markt. Heb je interesse in het lesmateriaal? Je vindt ze op onze downloadpagina.


“De collega’s van ELDucation combineren twee erg belangrijke competenties binnen hun domein. Er is niet enkel hun duidelijke pedagogische expertise, maar minstens even belangrijk, ze kunnen deze ook glashelder neerleggen. Ik heb het wel vaker gezien: Leerkrachten die fel geënthousiasmeerd aan de slag willen gaan na een sessie coöperatief leren. De meerwaarde die ze brengen staat buiten kijf.”
Hans Canters - coördinator Cel Educatie Oxfam-Wereldwinkels

VSK - Vlaamse scholieren koepel

Voor de volledige implementatie van Duaal Leren wilde de Vlaamse Scholierenkoepel de stem van jongeren sterker op de tafel krijgen. ELDucation verzorgde met hen een inspraaktraject en spraken in schooljaar 2018-2019 met 116 jongeren in allerlei onderwijsvormen. Zij gaven hun kijk op hoe het was, hoe het zou worden, en hoe het kan zijn. Op basis van het rapport schreef VSK een adviesnota waardoor de stem van leerlingen in de verdere uitrol van Duaal Leren een stevigere plek kreeg. Wat fijn om hieraan bij te dragen!


"Ingrid pakte dit traject aan zoals we het zelf zouden doen: enthousiast, laagdrempelig en met oprechte interesse in de scholieren. En dat was precies wat wij zochten. We zijn erg trots op het resultaat en werken graag nog eens samen met ELDucation. Ingrid kon haar eigen oordeel en interpretatie loslaten en liet de leerlingen aan het woord zolang er nieuwe informatie kwam. Extra complimenten voor de grondigheid, informatiedoorstroom en aanvoelen wanneer ze iets wel of niet moest aftoetsen."
Jesse Verleije, coördinator VSK

PLOT - provincie Limburg opleiding en training

Instructeurs van de brandweerschool en kandidaten voor het middenkader volgen een didactische opleiding FOROP1 van 40u. Daarin leren ze basisdidactiek in theorie, maar vooral ook in hun praktijkcontext toe te passen. Wij leren door de oefenlesjes veel van de brandweer- en politiewereld, en zij raken meestal besmet met onze microbe voor het lesgeven. Leidinggevenden volgen bij PLOT een EVAL-opleiding van 28u over competentiemanagement en het voeren van functionerings- en evaluatiegesprekken. Wij geven hen daarin met veel plezier een stevige grondhouding, de nodige gesprekstechnieken, en veel oefenkansen en feedback op eigen maat.

Straf! school met lef

Er waren eens… 2 fantastische scholen in Beringen-Mijn, die op de be-MINEsite een nieuw project samen zouden starten. Een gezamenlijke school: Straf! School met lef. Bovendien kiezen ze voor een kleuterschool met gemengde leeftijdsgroepen. Twee straffe directies zetten doordachte stappen met hun teams om hen te betrekken in dat proces. Participatief, want het team kiest samen waar ze wel of niet voor willen gaan en in welk tijdspad ze dat haalbaar achtten. ELDucation ondersteunde de directies om dat proces uit te tekenen, en begeleidde een aantal teammomenten. Zo konden de directies zelf mee participeren of net neutraal meeluisteren naar de behoeften van hun team. Een knap project!

Stad Hasselt

Vele lokale besturen ervaren dat hun adviesraden nog niet zo dynamisch en betrokken werken als ze zouden willen. De Dienst Gelijke Kansen van Stad Hasselt gaat daarmee aan de slag. ELDucation mag het proces begeleiden waarbij de adviesraad Internationale Solidariteit uitgroeide tot een stuurgroep met adviserende functie. Met die stuurgroep organiseren we samen een halfjaarlijks burgerinspraakplatform. Wat blijkt? De stuurgroep voelt zich veel meer betrokken en geeft vanuit eigen ervaring en contacten invulling aan relevante thema’s op het inspraakplatform. En burgers komen actief en enthousiast meeluisteren, meedenken, samen acties bedenken en uitvoeren. Een prachtig traject dat we de afgelopen 2 jaren realiseerden.


“Ingrid heeft een zachte en toegankelijke persoonlijkheid, is oprecht geïnteresseerd in de bijdrage en mening van anderen en zal altijd met een oplossing of idee komen dat voor iedereen schikt. Ze is organisatorisch erg sterk, punctueel en gestructureerd, en dat maakt de samenwerking nog prettiger. Wij zijn fan!"
Hanne Wauters – Deskundige Internationale Solidariteit
Emma Vandyck – Deskundige Gelijke Kansen

Hulpverleningszones Zuid-West Limburg en Noord LimburgVoor de hulpverleningszones Zuid-West Limburg en Noord Limburg mochten we drie jaar lang workshops geven waarin we krachten en tools in functiegesprekken, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken opfrissen voor betrokken brandweermannen. We kozen telkens voor concrete casussen vanuit een growth mindset en ondersteunden zo de straffe keuze van de hulpverleningszone om de normering en afstemming met het hele korps te doen. Op die manier trainde iedereen in het gestructureerd spreken met collega's in functie van hun leren en het leren van de organisatie. Het was een voorrecht om de toch al zeer kwalitatieve teamwerking van de brandweer van binnenuit nog sterker te mogen verankeren.


“De samenwerking verliep uitstekend. De coaches wisten al zeer snel het vertrouwen van de leidinggevenden te winnen. Dit door hun positieve aanpak en opbouwende wijze om ook die moeilijke onderwerpen met elkaar te delen en steeds constructief te laten verwoorden. Zo wordt feedback geven stap voor stap ook deel van onze bedrijfscultuur.”
kol. Jan Jorissen, Zonecommandant Noord-Limburg

“‘De workshops zijn uiterst leerzaam, interessant en geven concrete en waardevolle info waarmee je écht aan de slag kan. Er wordt gesproken met kennis van zaken, gezorgd voor een mooie combinatie van theorie en praktijk, doorspekt met concrete en duidelijke voorbeelden.
Er is aandacht voor sterktes en valkuilen, gericht op groei en kansen, met steeds voldoende ruimte voor eigen ideeën, vragen, discussies en het uitwisselen van ervaringen. Helder, komen tot de kern en motiverend om een vertaalslag te maken op maat van de eigen organisatie’.”

Frederick van der Have, sectorcommandant
Bert Ceyssens, kapitein
Annelies Moelans, directeur HRM
An Fonteyn, deskundige competentiemanagement

UHasselt

Elke universiteit is uniek. Universiteit Hasselt zet uitdrukkelijk in op de kwaliteit van haar onderwijs. Zo doorloopt elke beginnende assistent met lesopdracht een traject onderwijsprofessionalisering. Daarin krijgen ze sessies over goed lesgeven en evalueren, met individuele toepassingsopdrachten en een lesobservatie met doelgericht coachingsgesprek. ELDucation verzorgde een gemeenschappelijke sessie en de individuele opdrachten en coachingsgesprekken voor deze assistenten. Dit voor de faculteit Rechten en faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen. Deze kritische geesten gingen al snel aan de slag met de verworven inzichten om hun onderwijs te verbeteren. Mooi om te zien!


“De samenwerking met ELDucation verliep altijd zeer vlot. We hadden slechts twee woorden nodig om elkaar te begrijpen. Haar expertise was een mooie aanvulling op de reeds aanwezige expertise. Ze bleek een grote meerwaarde op heel wat vlakken waar we zelf niet eens aan gedacht hadden. "
dr. Greet Fastré - toenmalig coördinator onderwijsprofessionalisering en SLO BEW